Tổng hợp đất KĐT Nam Đông Hà, diện tích lớn,vị trí, Thành phố Đông Hà - Quảng Trị

$990 triệu
Mã: 281670 Diện tích: 184
  • Tổng hợp đất KĐT Nam Đông Hà, diện tích lớn,vị trí
  • Tổng hợp đất KĐT Nam Đông Hà, diện tích lớn,vị trí
  • Tổng hợp đất KĐT Nam Đông Hà, diện tích lớn,vị trí
  • Tổng hợp đất KĐT Nam Đông Hà, diện tích lớn,vị trí
  • Tổng hợp đất KĐT Nam Đông Hà, diện tích lớn,vị trí
  • Tổng hợp đất KĐT Nam Đông Hà, diện tích lớn,vị trí

Tổng hợp đất KĐT Nam Đông Hà, diện tích lớn,vị trí đẹp, giá đầu tư
-----------------( đ

Mã: 281670 Diện tích: 184

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN