Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc, Quận Thủ Đức - Tp Hồ Chí Minh

$2,28 tỷ
Mã: 242079 Diện tích: 57
 • Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc
 • Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc
 • Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc
 • Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc
 • Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc
 • Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc
 • Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc
 • Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc
 • Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc
 • Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc
 • Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc
 • Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc
 • Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc
 • Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc
 • Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc
 • Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc
 • Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc
 • Đất rẻ hiếm khu vực, xe hơi tận đất Ngô Chí Quốc

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN