Liệt kê: Phường Quang Trung - Thành phố Qui Nhơn - Bình Định