Liệt kê: Phường Đông Thanh - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị